Aktualności

Kolejne unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny wyrokiem z 14 grudnia 2021 roku zasądził od mBanku S.A. na rzecz kredytobiorczyni kwotę obejmującą wszystkie wpłacone przez nią raty kapitałowo–odsetkowe z tytułu umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF. To kolejna sprawa, prowadzona przez naszą Kancelarię, zakończona sukcesem klienta banku.

Sąd uznał, że umowa kredytu jest nieważna, a strony powinny zwrócić sobie to, co na jej podstawie świadczyły. Jak ocenił - w spornej umowie kredytu brak jest ścisłego określenia zobowiązania kredytobiorcy względem kredytodawcy. Nadto uznał umowę kredytu za nieważną z uwagi na jej sprzeczność z zasadami współżycia społecznego i naturą stosunku zobowiązaniowego.

W ocenie Sądu Bank naruszył zasady współżycia społecznego, a dokładnie zasadę lojalności wobec swojego kontrahenta. Sąd uznał również, że zawarte w umowie klauzule indeksacyjne mają charakter niedozwolony, gdyż kształtują prawa i obowiązki konsumenta (kredytobiorcy) w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy. Jak wyjaśnił - mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający bankowi swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta.