Aktualności

Kolejny sukces w sporze o kredyt frankowy - tym razem z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 października 2021 roku zasądził na rzecz reprezentowanych przez nas kredytobiorców uiszczone bankowi raty kredytu. Sprawa dotyczy kredytu frankowego udzielonego przez Bank BPH S.A. (wcześniej GE Money Bank S.A.).

Sąd uznał, że umowa kredytu jest nieważna, a kredytobiorcom należy się zwrot wszystkich rat kapitałowo–odsetkowych zapłaconych przez nich na rzecz banku od dnia zawarcia umowy do chwili obecnej.

Sąd podzielił stanowisko kancelarii, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie C-19/20 nie daje podstaw do eliminacji z umowy jedynie części postanowienia abuzywnego, tj. usunięcia z § 17 umowy kredytu zapisów „minus marża kupna”, „plus marża kupna” oraz „skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank S.A.”.