Aktualności

Projekt zmian przepisów dotyczących kontroli trzeźwości pracowników

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy zmieniającej zasady kontroli trzeźwości pracowników opisane w Kodeksie Pracy. Celem ustawy jest wprowadzenie uregulowań umożliwiających przeprowadzanie takich kontroli. Jest to reakcja na pojawiające się od dłuższego czasu głosy pracodawców, którzy odczuwają negatywne aspekty dotychczasowych regulacji.

Zgodnie z założeniami projektu:

1. Pracodawcy będą mogli kontrolować stan trzeźwości, jak i obecność środków działających podobnie do alkoholu w organizmach pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
2. Kwestie szczegółowe dotyczące kontroli trzeźwości pracodawca będzie musiał uregulować w regulaminie pracy albo układzie zbiorowym pracy. Może to wiązać się z koniecznością aktualizacji obecnych przepisów wewnętrznych w zakładzie pracy.
3. Pracodawca nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem przeprowadzania kontroli będzie musiał poinformować pracowników o jej wprowadzeniu w sposób u niego przyjęty.
4. Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika nietrzeźwego.
5. Negatywny wynik testu „sprawdzającego” pracownika niedopuszczonego do pracy sprawi, że okres niedopuszczenia do wykonywania pracy będzie okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.
6. Pracodawca będzie mógł zdecydować, które grupy zawodowe badać; kontrola będzie mogła dotyczyć wszystkich pracowników.
7. Badania będą wykonywane przy użyciu metod niewymagających badań laboratoryjnych – w praktyce: alkomatów, które będą musiały posiadać odpowiedni dokument potwierdzający ich kalibrację lub wzorcowanie.
8. Przetwarzanie danych pozyskanych w toku kontroli będzie wymagało posiadania stosownego upoważnienia przez osoby przetwarzające te dane.
9. Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy, kontrolę przeprowadzi organ powołany do ochrony porządku publicznego (policja).
10. Warunki i sposoby przeprowadzania badań, sposób dokumentowania badań oraz wykaz środków działających podobnie do alkoholu zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu, na które wciąż czekamy.


O wszystkich zmianach w przebiegu procesu legislacyjnego będziemy Państwa informować na bieżąco.

Opracował:
Robert Rudnick
radca prawny, doradca podatkowy (numer wpisu 13621)