Aktualności

Projekt zmian w Kodeksie Pracy - zapisy dotyczące pracy zdalnej

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało właśnie projekt ustawy mającej dokonać zmiany Kodeksu Pracy poprzez uregulowanie tzw. pracy zdalnej. Projektowane zmiany mają zastąpić dotychczasową szczątkową regulację zawartą w tzw. specustawie covidowej.

Zgodnie z założeniami projektu:

1. Pracą zdalną będzie praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Pracodawca w stosunku do określonych grup pracowników (np. kobiet w ciąży lub rodziców dzieci w wieku do lat 4) będzie zobligowany do przyjęcia wniosku o wykonywanie pracy w tej formie.
3. Pracodawca będzie zobowiązany ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej w zakładzie pracy w formie:
a. porozumienia zawieranego z zakładową organizacją związkową albo,
b. w regulaminie ustalonym przez pracodawcę (jeżeli w terminie 30 dni nie dojdzie nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową oraz w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa (w tym przypadku regulamin ustalany ma być po konsultacji z przedstawicielami pracowników).
4. Pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikowi odpowiednie materiały i narzędzia do wykonywania pracy zdalnej.
5. Pracodawca będzie mógł kontrolować sposób wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
6. W zakresie dotyczącym BHP - Pracodawca zobowiązany będzie do dokonania oceny ryzyka zawodowego dotyczącego wykonywania pracy zdalnej, a dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy w tym trybie będzie wymagało złożenia stosownego oświadczenia przez pracownika.

Zwracamy uwagę, iż jest to kolejna próba uregulowania tej materii przez ustawodawcę od czasu ogłoszenia stanu epidemii COVID-19. Przewidywany termin wejścia w życie regulacji jest nieznany.

O wszystkich zmianach w przebiegu procesu legislacyjnego będziemy Państwa informować na bieżąco.

Opracował:
radca prawny, doradca podatkowy (numer wpisu 13621)
Robert Rudnicki