Aktualności

Stwierdzenie nieważności umowy zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 1 grudnia 2021 roku stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF zawartej przez klientkę naszej Kancelarii z bankiem GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.). To kolejny spór o kredyty frankowe, który zakończył się sukcesem kredytobiorców reprezentowanych przez naszych specjalistów.

W ocenie Sądu umowa kredytu zawiera klauzule abuzywne, które należało wyeliminować z umowy. Skutkiem eliminacji klauzul abuzywnych jest konieczność stwierdzenia nieważności całej umowy.

Jest to kolejny wyrok, w którym sąd powszechny potwierdził stanowisko, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie C-19/20 nie daje podstaw do zmiany treści postanowień § 17 umowy kredytu poprzez usunięcie z niego jedynie słów „minus marża kupna”, „plus marża kupna” oraz „skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank S.A.”. Taka ingerencja spowodowałaby istotną zmianę treści postanowienia umownego oraz osłabienie zniechęcającego efektu dyrektywy 93/13.