Aktualności

Umowa kredytu frankowego z Lukas Bank S.A. - nieważna

Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny wyrokiem z 26 stycznia 2022 roku stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w styczniu 2008 roku z Lukas Bank S.A. (obecnie Credit Agricole Bank Polska S.A.) i na tej podstawie zasądził na rzecz naszej klientki wszystkie wpłacone przez nią na rzecz banku raty kapitałowo-odsetkowe.

W ocenie Sądu zawarta między stronami umowa kredytu jest nieważną czynnością prawną w myśl art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego, a to z uwagi na brak oznaczenia w jej treści kwoty udzielonego kredytu. Stanowiło to zdaniem Sądu oczywiste naruszenie przepisu art. 69 § 1 Prawa bankowego, statuującego elementy przedmiotowo istotne umowy kredytu.

Nadto Sąd uznał, że postanowienia umowy kredytu i regulaminu kredytu – w zakresie, w jakim przewidują mechanizm denominacji kwoty kredytu i waloryzacji rat kapitałowo-odsetkowych kredytu – kształtują obowiązki kredytobiorczyni w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jej interesy, będąc tym samym niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Zaś po wyeliminowaniu klauzul denominacyjnych z umowy dalsze jej obowiązywanie nie jest możliwe.

Była to kolejna sprawa, w której kredytobiorcę reprezentowali nasi specjaliści i która zakończyła się orzeczeniem korzystnym dla klienta.