Aktualności

Umowa kredytu frankowego zawarta przed wejściem Polski do Unii Europejskiej - nieważna

Unijne zasady ochrony konsumentów obejmują również kredytobiorców, którzy zawarli umowę z bankiem jeszcze przed akcesją Polski do UE! Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalając, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. (obecnie Bank Polska Kasa Opieki S.A.) jest nieważna, zasądził od banku solidarnie na rzecz kredytobiorców kwotę stanowiącą sumę wszystkich rat kapitałowo – odsetkowych zapłaconych przez nich od dnia zawarcia umowy.

Sąd uznał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a konsekwencją wyeliminowania ich z umowy jest stwierdzenie jej nieważności. Wyrok zapadł 25 marca 2022 r. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, XVIII Wydziałem Cywilnym. 

Niektórzy kredytobiorcy mają wątpliwości, czy umowy kredytowe zawarte z bankami przed akcesją Polski do UE również podlegają regulacjom unijnym dotyczącym ochrony konsumentów. Cytowane orzeczenie sądu potwierdza, że data zawarcia umowy kredytowej nie ma znaczenia - ochrona dotyczy wszystkich konsumentów.