Aktualności

Uwaga - nowe obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

30 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uwaga! Nowe przepisy nakładają szereg obowiązków na podmioty, które wcześniej nie musiały stosować wskazanej ustawy, jak również zmieniają zakres obowiązków tych podmiotów, które dotychczas ją stosowały.

Na mocy nowelizacji, począwszy od 31 lipca 2021 r.  rozszerzono krąg tzw. instytucji zobowiązanych (które muszą stosować przepisy ustawy) o następujące podmioty:

  • podmioty świadczące usługi sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, udzielania porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego,
  • podmioty prowadzące obrót lub pośrednictwo w obrocie dziełami sztuki.

W dalszym ciągu do ww. kategorii podmiotów zaliczane są m. in. :

  • podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • jednostki sektora finansowego (np. banki, fundusze inwestycyjne),
  • przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Wskazane powyżej podmioty zobowiązane są do wdrożenia wewnętrznej procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzmi (procedura AML). Brak wprowadzenia procedury AML może skutkować m. in. nałożeniem kary administracyjnej w wysokości do 1 miliona euro.

Ponadto podmioty, które już wdrożyły procedurę AML zobowiązane są do jej aktualizacji (do dnia 31 października 2021 roku) poprzez umieszczenie w niej zapisów dotyczących:

  • odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy,
  • dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego,
  • dokumentowania czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze,
  • zwiększenia ochrony pracowników w ramach procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
  • cyklicznego dokonywania weryfikacji aktualizacji wewnętrznej procedury AML.

Kancelaria Grzybkowski Guzek i Partnerzy służy pomocą przy weryfikacji Państwa obowiązków w tym zakresie. Nasi specjaliści pomagają również przy opracowywaniu procedury AML.

Zapraszamy do kontaktu!