Aktualności

Wygrana z GE Money Bank S.A.

Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z GE Money Bankiem S.A. (którego następcą prawnym jest Bank BPH S.A.) jest nieważna w całości. To kolejna już wygrana z tym bankiem, w której nasza Kancelaria reprezentowała kredytobiorcę.

Sąd w Kaliszu podzielił nasze stanowisko, że treść wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie C-19/20, nie daje możliwości usunięcia z § 17 umowy kredytu jedynie zapisów „minus marża kupna”, „plus marża kupna” oraz „skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank S.A.” Nasza argumentacja przekonała Sąd, że z klauzuli indeksacyjnej stosowanej przez bank nie wynikają odrębne zobowiązania: jedno do spełnienia świadczenia o wysokości powiązanej ze kursem średnim waluty obcej w NBP i drugie do spełnienia świadczenia powiązanego z marżą ustalaną przez bank. Klauzula ta w całości odnosi się do świadczenia w postaci ustalenia kwoty kapitału kredytu oraz rat kredytu, których wysokość jest powiązana z kursem waluty obcej wyznaczanym przez bank, a zatem nie jest tak, że każdy z „elementów” powstałych w wyniku podziału warunku, będzie kreować odrębne zobowiązanie umowne, mogące być przedmiotem odrębnej kontroli abuzywności. Nadto usunięcie części postanowienia § 17 umowy kredytu spowodowałoby istotną zmianę jego treści oraz osłabienie działania zniechęcającego efektu dyrektywy 93/13.

W ocenie Sądu wyeliminowanie klauzul abuzywnych z umowy skutkuje jej nieważnością w całości. Wyrok zapadł 20 kwietnia 2022 roku.