Bank wiedzy:

Nowelizacja ustawy covidowej – najemcy bez zwolnień z opłat w razie kolejnych lockdownów, ale z możliwością uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przedłużeniu umów.

21 lipca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotycząca między innymi czynszów w galeriach handlowych o powierzchni powyżej 2.000 m2.

Dotychczasowy stan prawny
Zgodnie z dotychczas obowiązującym przepisem art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2.000 mwygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. W myśl ust. 2 tego artykułu, uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Oferta ta powinna zostać złożona w terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

Stan prawny od 21 lipca 2021 roku
Przepis ten zostanie z dniem 21 lipca br. uchylony. Dodany natomiast zostanie art. 15ze1. Zgodnie z jego treścią - w przypadku ewentualnych kolejnych zakazów handlu - w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2.000 mczynsz dla najemców ulegnie obniżeniu do 20% wysokości, a przez trzy miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności do 50%. Dotyczy to umów najmu, dzierżawy itp. zawartych przed dniem 14 marca 2020 roku (ust.1).

Ponadto, najemcy będą mogli uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli o przedłużeniu umowy o okres sześciu miesięcy. Będzie to możliwe w odniesieniu do oświadczenia, którego termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 roku. W praktyce oznacza to, iż zawarta umowa nie będzie musiała trwać przez kolejne 6 miesięcy. Uchylenie się od skutków będzie możliwe w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 4 sierpnia br. Należy przy tym zauważyć, iż uchylenie się od skutków oświadczenia woli nie obejmuje wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron, a nadto wywołuje skutek na przyszłość, co oznacza, że jeśli trwa już okres przedłużenia umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, wówczas oświadczenie dotyczy tylko okresu naprzód.

(opracowała: Martyna Kujawa)