Bank wiedzy:

Nowy obowiązek: od 1 lipca 2021 musimy zgłaszać, czym ogrzewamy domy

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554), właściciele lub zarządcy budynków lub lokali mieszkalnych jak i niemieszkalnych będą zobowiązani do złożenia deklaracji do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o źródle ciepła i spalania paliw.

Termin na dokonanie wspomnianego zgłoszenia w przypadku budynków oddanych do użytku po 1 lipca 2021 roku będzie wynosił 14 dni licząc od dnia uruchomienia urządzenia. Natomiast wszystkie budynki istniejące będą miały na to 12 miesięcy, licząc od dnia 1 lipca 2021 roku.

Ustawodawca przewidział katalog urządzeń jakie właściciele oraz zarządcy będą musieli zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), a co za tym idzie - którzy właściciele i zarządcy będą zobowiązani do jej złożenia. Wspomniany katalog obejmuje między innymi źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, czyli stacjonarne urządzenia techniczne, w których następuje utlenianie paliw w celu wytworzenia energii. Do tego zakresu należą między innymi wszelkiego rodzaju kotły na paliwo stałe (np. kotły węglowe), instalacje fotowoltaiczne, grzejniki gazowe, kominki.

W gminach rozpoczęto już szkolenia urzędników, którzy będą odpowiedzialni za wprowadzanie informacji składanych na deklaracjach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Na gruncie przepisów, które zaczną obowiązywać już od dnia 1 lipca 2021 roku, najmniejszy problem będą mieli członkowie spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, za których do złożenia wspomnianej deklaracji będą zobowiązane zarządy tych wspólnot lub spółdzielni dla całego budynku wielolokalowego. Odmiennie natomiast sytuacja będzie się prezentować w przypadku indywidualnych/odrębnych źródeł spalania paliw lub ciepła. W tym wypadku wspomnianą deklarację będzie składał właściciel lub zarządca budynku/lokalu. Co za tym idzie kryterium rozróżnienia będzie stanowiło nie prawo jakie przysługuje danemu podmiotowi do nieruchomości, a źródło, z którego dany budynek/lokal jest ogrzewany, tzn. czy źródło ogrzewania jest wspólne dla wielu lokali czy służy tylko jednemu oddzielnie.

Ustawodawca przewidział trzy możliwości złożenia wspomnianej deklaracji tj. przez Internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, osobiście w urzędzie bądź drogą pocztową.

W przypadku podmiotów, które nie wykonają wspomnianego obowiązku w przepisanym terminie, ustawodawca przewidział karę grzywny. Jeżeli podmiot, złoży deklarację po terminie, ale przed dniem w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia, podmiot taki nie będzie podlegał karze. Orzekanie w sprawach tego typu będzie następowało na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 729, 956, 1423, 2112 i 2320).

opracował: Nikodem Szwark
aplikant adwokacki