Bank wiedzy:

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

30 kwietnia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Omawiamy najważniejsze zmiany wynikające z tego aktu prawnego.

Do najważniejszych zmian objętych nowelizacją zaliczyć należy:

1. zaliczenie od dnia 31 lipca 2021 roku do kategorii podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy:

a) podmiotów świadczących usługi sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, udzielania porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego,
b) podmiotów prowadzących obrót lub pośrednictwo w obrocie dziełami sztuki,

2. nałożenie od dnia 31 października 2021 roku na wszystkie podmioty zobowiązane do stosowania procedur AML obowiązków dotyczących:

a) odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy,
b) dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego,
c) dokumentowania czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze,
d) zwiększenia ochrony pracowników w ramach procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
e) cyklicznego dokonywania weryfikacji aktualizacji wewnętrznej procedury AML,

3. zaliczenie od dnia 31 października 2021 roku do kręgu podmiotów zobowiązanych do wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych m.in. następujących podmiotów:

a) stowarzyszeń podlegających wpisowi do KRS,
b) fundacji,
c) spółdzielni,
d) spółdzielni europejskich,
e) spółek partnerskich,
f) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych oraz spółek europejskich,

4. utworzenie od dnia 31 października 2021 roku rejestrów podmiotów świadczących usługi:

a) na rzecz trustów i spółek,
b) w zakresie walut wirtualnych.

Podmioty opisane w pkt. 3 powyżej będą miały obowiązek dokonania zgłoszenia do rejestru najpóźniej z dniem 31 stycznia 2022 roku a podmioty opisane w pkt. 4 zobowiązane będą do dokonania zgłoszenia do wskazanego rejestru do dnia 30 kwietnia 2022 roku.


Opracował:
radca prawny Robert Rudnicki