Bank wiedzy:

Zmiany w podatku VAT

W ostatnim czasie przyjęto szereg aktów prawnych mających za zadanie ułatwienie podatnikom podatku od towarów i usług wykonywanie swoich obowiązków.

Pierwszym z omawianych aktów prawnych jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowe przepisy co do zasady mają zastosowanie do rozliczeń przypadających od lipca 2021 roku.

Do najważniejszych zmian zaliczyć należy:

a) odstąpienie od konieczności stosowania w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 transakcji korzystających z mechanizmu płatności podzielonej (MPP),
b) doprecyzowanie zakresu korzystania z tzw. oznaczeń GTU w zakresie tzw. usług niematerialnych (kod GTU_12),
c) stosowanie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 przez sprzedawcę zamiaru skorzystania z ulgi na złe długi, poprzez oznaczenie terminu płatności lub daty dokonania zapłaty,
d) umożliwienie wykazywania paragonów z NIP do wartości 450,00 złotych w sposób zbiorczy.

Drugim istotnym aktem prawnym jest nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzająca tzw. pakiet e-commerce. Przepisy te weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. Do najważniejszych zmian objętych wskazaną nowelizacją należą:

a) uproszczenie obowiązków związanych z podatkiem VAT dla przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną sprzedaż towarów lub usług konsumentom końcowym (sprzedaż B2C),
b) wprowadzenie nowej procedury tzw. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
c) wprowadzenie nowej procedury tzw. sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich,
d) wprowadzenie systemu rejestracji VAT OSS umożliwiającego podmiotom prowadzącym wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość rozliczania podatku VAT w państwie ich siedziby.

Trzecim aktem prawnym jest tzw. pakiet SLIM VAT 2, który został przyjęty przez Sejm w dniu 28 czerwca 2021 roku. Akt ten miałby co do zasady wejść w życie z dniem 31 października 2021 roku, ale jest to uzależnione od przebiegu prac legislacyjnych w Senacie. Do głównych zmian wprowadzonych wskazanym aktem należeć miałyby:

a) umożliwienie złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z podatku dostawy budynków lub budowli w samym akcie notarialnym zawieranym w związku z dostawą,
b) wydłużenie terminu na zgłoszenie informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej,
c) zmiana przepisów dotyczących stosowania tzw. ulgi na złe długi.


Opracował:
radca prawny Robert Rudnicki