Bank wiedzy:

Zmiany w prawie pracy

Trwają prace legislacyjne mające na celu zmiany w prawie pracy w zakresie przeprowadzania kontroli trzeźwości pracownika oraz definicji pracownika.

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad zmianą Kodeksu pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Głównym założeniem zmian jest umożliwienie pracodawcom przeprowadzanie samodzielnie kontroli trzeźwości pracowników w sytuacji, gdy mają oni podejrzenie, iż dana osoba stawiła się do pracy w stanie nietrzeźwości.

Projektowane zmiany mają ułatwić wykonywanie obowiązków przez pracodawców w tym zakresie, w którym dotychczas musieli korzystać z pomocy właściwych organów państwowych (najczęściej policji) celem sprawdzenia stanu trzeźwości pracownika.

W chwili obecnej projekt ten jest na etapie uzgodnień i nie jest znana spodziewana data, kiedy projekt ten miałby trafić do porządku obrad Sejmu.

Drugą ważną projektowaną zmianą jest poselski projekt zmiany ustawy Kodeks pracy oraz ustawy Prawo przedsiębiorców (druk sejmowy nr 1120).

Zgodnie z założeniami projektu zmianie miałaby ulec definicja pracownika w ten sposób, iż za pracownika miałyby również zostać uznane osoby świadczące pracę np. na podstawie umowy o świadczenie usług o ile wykonują one pracę osobiście, na stałe przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w wymiarze dobowym czasu odpowiadającemu wymiarowi nie mniejszemu niż ½ etatu umowy o pracę.

Co więcej projekt przewiduje, żeby osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej (niezatrudniający pracowników) uzyskaliby prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni w roku kalendarzowym.


Opracował:
radca prawny Robert Rudnicki