Bank wiedzy:

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Sejm uchwalił ustawę z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wskazany akt prawny oczekuje jeszcze na uchwalenie przez Senat, ale docelowo zgodnie z założeniami ma on zostać przyjęty jeszcze w tym roku.

Wskazana regulacja ma w założeniu zmienić m.in. zasady przyznawania zasiłków oraz uszczelnić system ubezpieczeń społecznych w Polsce. Poniżej przedstawiamy najważniejsze planowane zmiany objęte wskazaną regulacją.

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych planuje się m.in.:

1. doprecyzowanie okresu w jakim wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
2. nałożenie na nowo zgłaszających się płatników składek obowiązku założenia profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS,
3. zobligowanie pozostałych płatników składek do założenia profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS do dnia 30 grudnia 2022 roku.

W ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa planuje się m.in. następujące zmiany:

1. skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 91 dni,
2. wliczanie do tzw. okresu zasiłkowego okresów poprzednich niezdolności do pracy niezależnie od tego czy niezdolność ta spowodowana jest tą samą czy inną chorobą,
3. skrócenie do jednego miesiąca okresu przerwy między kolejnymi niezdolnościami do pracy skutkującego koniecznością ponownego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku (dotychczas okres ten wynosi 3 miesiące).

Ponadto wskazana regulacja ma zmienić ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych m.in. poprzez zmianę zasad waloryzacji składek emerytalnych dla osób, w stosunku do których wysokość emerytury będzie ustalana w miesiącu czerwcu.


Opracował: Robert Rudnicki
radca prawny, doradca podatkowy (numer wpisu 13621)