Bank wiedzy:

Zyski komandytariuszy bez podatku od dywidendy – Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza nasze stanowisko

Wypowiedzi Ministerstwa Finansów z początku roku potwierdzały istnienie zwolnienia z podatku CIT dywidendy wypłacanej komandytariuszom spółek komandytowych. Uzyskana właśnie dla jednego z naszych klientów interpretacja indywidualna mimo to satysfakcjonuje, gdyż stanowi wynikającą z ustawy gwarancję bezpieczeństwa podatkowego.

Problem wiąże się ze zmianami polegającymi na opodatkowaniu spółek komandytowych podatkiem CIT od 1 stycznia 2021 (lub od 1 maja dla spółek, które skorzystały z możliwości późniejszego wejścia w reżim podatku CIT).

Począwszy od tych samych terminów, przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej kwalifikowane są do zysków kapitałowych.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku zmieniła się zawarta w polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych definicja udziału w zyskach osób prawnych. Udział w zysku spółki komandytowej kwalifikowany jest jako udział w zyskach osób prawnych, należący do innego źródła przychodu – zysków kapitałowych. Do dochodów tego rodzaju zastosowanie znajdować będzie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z jego ust. 1 podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 19% przychodu.

Stosownie jednak do art. 22 ust. 4 ustawy o CIT przychody z dywidend (z wyjątkiem dochodów komplementariusza) są zwolnione z podatku dochodowego w razie spełnienia łącznie poniższych warunków:

1. wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (jak wskazano powyżej od 1 stycznia 2021 roku poprzez spółkę ustawa rozumieć będzie także spółkę komandytową),
2. uzyskującym dochody z dywidend, o których mowa w pkt. 1 powyżej, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie UE lub EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (spółka uzyskująca dochody musi być zatem w kraju swojej rezydencji podatkowej podatnikiem podatku dochodowego; zwolnienie nie obejmuje zatem spółek transparentnych podatkowo w kraju ich rezydencji),
3. spółka uzyskująca dochody posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę (począwszy od 1 stycznia 2021 roku poprzez kapitał ustawa o CIT rozumieć będzie także kapitał podstawowy spółki komandytowej – art. 4a pkt 18 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku),
4. spółka uzyskująca dochody nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania.

Wyżej przytoczony przepis stanowi implementację unijnej regulacji – obecnie jest to Dyrektywa 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. Ze zwolnienia z podatku CIT dywidendy wypłacanej spółkom – matkom od lat korzystają w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne oraz ich odpowiedniki z innych krajów UE, a 2014 roku także spółki komandytowo-akcyjne. Dla wchodzących w reżim podatku CIT spółek komandytowych oraz ich wspólników potwierdzenie prawa do tego zwolnienia było rzeczą kluczową w związku ze zmianą stanu prawnego. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

https://grzybkowskiguzek.pl/bank-wiedzy/opinie-prawne/zwolnienie-z-podatku-od-dywidendy-dla-komandytariuszy-ministerstwo-potwierdza-nasza-argumentacje

W złożonym jeszcze w grudniu 2020 roku wniosku o interpretację prezentowałem stanowisko przemawiające za zastosowaniem tego zwolnienia dla komandytariuszy spółek komandytowych, spełniających warunki z art. 22 ustawy o CIT. W dniu dzisiejszym Krajowa Informacja Skarbowa stanowisko to uznała za prawidłowe w interpretacji nr 0111-KDIB1-2.4010.570.2020.3.MS.[1] Dla spółek komandytowych oczekujących na rozstrzygnięcie podobnych wniosków o wydanie interpretacji istnieje zatem wielkie prawdopodobieństwo uzyskania analogicznych, pozytywnych rozstrzygnięć.

Pozostaje jeszcze wyrazić aprobatę dla Ministerstwa Finansów i Krajowej Informacji Skarbowej, które zaprezentowały pro-unijną i przychylną dla podatników wykładnię przepisów. Czyni to ze świeżo opodatkowanych podatkiem CIT spółek komandytowych równoprawnych uczestników rynku, korzystających z tych samych praw, z jakich od lat korzystają choćby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne.

Adam Rajewski
adwokat, doradca podatkowy (nr wpisu 13619)

[1] Po zanonimizowaniu interpretacji będzie ona dostępna w ministerialnej bazie pod adresem https://sip.mf.gov.pl/