opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
24.02.2020

Płatność podzielona? Decyduje przedsiębiorca

Przypominamy, że 1 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja wprowadzająca tzw. mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług.
24.02.2020

Przedawnienia - inaczej

Przedawnienia roszczeń - ich zasady i terminy - mają duże znaczenia zarówno dla wierzycieli jak i dłużników. Ważne! Właśnie zmieniła się część uregulowań dotyczących przedawnień, a zawartych w Kodeksie Cywilnym.
24.02.2020

Danina solidarnościowa - 4% nadwyżki ponad milion dochodów

W projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z 12 lipca 2018 roku można znaleźć założenia nowego podatku. Z projektu wynika, że danina znajdzie się w podatku od osób fizycznych. Daninę mają płacić osoby fizyczne, które w roku podatkowym (kalendarzowym) uzyskały dochody przekraczające kwotę milion złotych. Stawka daniny wynosi 4% od nadwyżki ponad milion złotych.
24.02.2020

Rewolucja w cenach transferowych

Przepisy o cenach transferowych właściwie będą napisane całkowicie od nowa. Nowa ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 roku i mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych po 31 grudnia 2018 roku. Wśród licznych zmian uwagę zwraca między innymi plan podniesienia progów dokumentacyjnych.
24.02.2020

Projekt nowej ordynacji podatkowej – opublikowany

Zasadniczy kształt projektu nowej Ordynacji podatkowej był znany od ubiegłego roku, kiedy to opublikowano pierwsze wyniki prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego. Przedstawiony wówczas projekt był efektem prac Komisji rozpoczętych jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Dokument ten właśnie opublikowano.
24.02.2020

Pierwsze miesiące płatności podzielonej

Mechanizm płatności podzielonej obowiązuje od 1 lipca 2018 roku. Pierwsze miesiące jego funkcjonowania przynoszą interesujące obserwacje. Zbyt wcześnie by mówić o wpływie mechanizmu na ściągalność podatku VAT. Takie dane z pewnością ujawni jednak Ministerstwo Finansów po upływie okresu pozwalającego na głębsze zbadanie skuteczności tego mechanizmu. Można już jednak poczynić kilka uwag o wpływie płatności podzielonej na funkcjonowanie przedsiębiorców.
24.02.2020

Kolejna rewolucja w podatkach przed nami!

Opublikowany w sierpniu projekt nowelizacji prawa podatkowego na 155 stronach przewiduje rewolucyjne niekiedy zmiany. Dotkną one zarówno specyficznych dziedzin gospodarki, jak obrót walutami wirtualnymi, jak i powszechnie stosowane rozwiązania, na czele których wymienić należy zasady opodatkowania samochodów osobowych.
24.02.2020

Zanim wrzucisz zdjęcie pracownika na stronę www albo Facebooka...

Czy pracodawca może publikować zdjęcia pracowników w portalach społecznościowych i na stronach internetowych? - ta kwestia budziła szczególne zainteresowanie w związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Wreszcie oficjalne stanowisko zajął w tej sprawie Urząd Ochrony Danych Osobowych.
24.02.2020

Kiedy można zbierać informacje o karalności kandydata do pracy?

Proces rekrutacji zmierza do wyłonienia najlepszego kandydata. Pierwszym źródłem informacji o przyszłym pracowniku jest cv i list motywacyjny. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że aby ustalić, czy kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, pracodawca domaga się również przedłożenia zaświadczenia o niekaralności. Czy takie działanie jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych?
24.02.2020

Ustawą w zatory płatnicze

Szereg zmian, zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, mają pomóc polskim przedsiębiorcom. Projekt zakłada zmianę szeregu ustaw, z różnych gałęzi prawa. Projekt dotyczy także Kodeksu postępowania cywilnego.
24.02.2020

Lepsza ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how

4 września 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja wprowadza do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Spcjaliści naszej Kancelarii zalecają przeprowadzenie w związku z tym specjalnego audytu.
24.02.2020

Koniec z papierowymi aktami osobowymi?

1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Przepisy te zezwolą pracodawcom na zastąpienie dotychczasowej, papierowej formy prowadzenia akt osobowych pracowników - formą elektroniczną.
24.02.2020

Zmiany w kosztach korzystania z samochodu oraz opodatkowaniu pożyczek - uchwalone

23 października 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia między innymi zasady ujmowania w kosztach wydatków na samochody osobowe. Ważna zmiana dotnie też podatku PCC.
24.02.2020

Zmiany w dochodzeniu należności od wspólników spółek osobowych

9 listopada 2018 roku Sejm przyjął nowelizację KPC w zakresie art. 7881 kpc, który reguluje kwestie związane z nadawaniem klauzuli wykonalności na wspólników spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). Ta zmiana będzie miała znaczący wpływ na taktykę dochodzenia należności od wspólników niewypłacalnej spółki osobowej.
24.02.2020

Koniec z użytkowaniem wieczystym dla budownictwa mieszkaniowego

1 stycznia 2019 r. nastąpi przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności w odniesieniu do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Jak podaje resort inwestycji i rozwoju, zmiany obejmą blisko 2,5 mln osób w całej Polsce.