Ustawa o wpieraniu nowych inwestycji była głośno zapowiadana jako regulacja mająca uczynić z całej Polski specjalną strefę ekonomiczną. I faktycznie - system wsparcia inwestycji przypomina rozwiązania znane już ze specjalnych stref ekonomicznych. Polska ma zostać podzielona na obszary, na których przygotowywane będą plany rozwoju inwestycji. Przedsiębiorcy realizujący na tym terenie inwestycje będą mogli ubiegać się o wydanie decyzji o wsparciu. Ta decyzja ma określać poziom pomocy publicznej, jaką przedsiębiorca będzie mógł uzyskać w związku z nową inwestycją.

Warunkiem uzyskania pomocy będzie spełnienie określonych warunków, dotyczących m.in. utworzenia nowych miejsc pracy i poniesienia określonych nakładów. Organem właściwym do wydania decyzji będzie minister właściwy ds. gospodarki.

Ustawa przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Ustawa weszła w życie 30 czerwca 2018 roku. Zwolnienie podatkowe ma jednak zastosowanie do dochodów osiągniętych z działalności objętej decyzją od 1 stycznia 2019 roku.