W piśmie z dnia 1 sierpnia 2017 roku, stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską, Ministerstwo wskazało na przykładowe działania, jakie podatnik może podjąć w ramach weryfikacji swojego kontrahenta. Wśród takich czynności wymieniono:
potwierdzenie statusu jako podatnika VAT oraz VAT UE na stronach internetowych Ministerstwa, złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosku o potwierdzenie czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, sprawdzenie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej,

 • weryfikacja podmiotu w bazie REGON,
 • dla podmiotów dokonujących transakcji w zakresie towarów „wrażliwych” sprawdzenie czy sprzedawca figuruje na dzień dokonania dostawy towarów
  w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną,

sprawdzenie czy kontrahent ma swoją stronę internetową albo czy jego adres pocztowy nie jest fikcyjny,

 • sprawdzenie czy kontrahent ma wymagane prawem koncesje i zezwolenia,
 • zachowanie ostrożności, gdy ktoś zaproponuje tzw. dobry interes z kontrahentami z UE, 
 • zachowanie rozwagi, gdy propozycja zawarcia transakcji dotyczy handlu towarami z kategorii podwyższonego ryzyka (np. złom, elektronika, telefony, karty telefoniczne, kawa, herbata, także złoto),
 • sformalizowanie relacji z kontrahentami – wskazane jest, by każda umowa o współpracę z dostawcą była zawarta na piśmie,
 • zwrócenie się do kontrahenta o przedłożenie kopii zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
 • zabezpieczenie się poprzez żądanie pisemnego zobowiązania się kontrahenta, że towar, który będzie sprzedawany, nie pochodzi z przestępstwa, i że nie był przedmiotem obrotu w ramach karuzeli podatkowej — oraz, że kontrahent nie uczestniczy i nie bierze udziału w oszustwie podatkowym,
 • zażądanie dołączenia do faktury specyfikacji dostarczanych towarów ze wskazaniem w niej indywidualnego numeru fabrycznego (seryjnego) każdego dostarczanego urządzenia oraz sprawdzenie, czy produkt jest zgodny ze specyfikacją.