Kancelaria Adwokacka Grzybkowski Guzek i Partnerzy prowadzi sprawę przedsiębiorcy domagającego się zapłaty za dostawę materiałów budowlanych. Towar był wykorzystany przy pracach wykonanych w ramach zamówienia publicznego, w którym zamawiającym był powiat. Wykonawca robót budowlanych uchylił się od obowiązku zapłaty. Przedsiębiorca pozwał więc powiat (zamawiającego). Sąd Najwyższy orzekł, że ma takie prawo.

Wcześniej sądy pierwszej i drugiej instancji oddaliły powództwo przedsiębiorcy przeciwko powiatowi o zapłatę, wskazując przede wszystkim, że podwykonawcy w zakresie dostaw nie przysługuje roszczenie wobec zamawiającego.

Skarga kasacyjna Kancelarii trafiła do Sądu Najwyższego, a SN uznał jej stanowisko za słuszne i uchylił wyrok sądu drugiej instancji. Sprawa zostanie ponownie rozpoznana. Sąd w pełni podzielił argumenty Kancelarii i wskazał, że z artykułu 143 C ust 1 Prawa zamówień publicznych wynika, że podwykonawca będący dostawcą, może wnieść roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za dostarczone towary wprost do zamawiającego, gdy wykonawca robót budowlanych, któremu towary były dostarczone, uchyla się od obowiązku zapłaty.

Co ważne - Sąd Najwyższy podkreślił też, że roszczenie to przysługuje nie tylko podwykonawcy w zakresie dostaw pierwszego stopnia, ale także dostawcom towarów na rzecz dalszych podwykonawców robót budowlanych. Wyrok usuwa dotychczasowe rozbieżności w orzecznictwie.

źródło: orzeczenie Sądu Najwyższego z 20 września 2018 roku w sprawie IV CSK 457/17