Zmiany w postępowaniu administracyjnym

Urzędy czeka rozległa zmiana w przepisach postępowania administracyjnego.
Zmiany mają na celu przede wszystkim przyspieszenie procedury oraz uczynienie jej bardziej przyjazną dla stron.

Główną bolączką osób będących stronami postępowań administracyjnych są czas ich trwania oraz zaskakujące rozstrzygnięcia. Nowelizacja, nad którą pracuje Sejm ma te problemy ograniczyć m. in. poprzez wprowadzenie:

a) umów administracyjnych i szeroko stosowanych mediacji,
b) instytucji tzw. „milczącego załatwienia sprawy” – w niektórych sprawach po upływie określonego terminu uważać się będzie, iż wydano decyzję zgodną z wnioskiem strony,
c) wprowadzenie ponaglenia jako środka zwalczania przewlekłości,
d) ograniczenie możliwości wydawania decyzji uchylających sprawę do organu I instancji,
f) obowiązku informowania przez organ, które z przesłanek dla wydania decyzji pozytywnej nie zostały spełnione aby dać czas na ich uzupełnienie,
g) rozstrzyganie na korzyść strony wszelkich wątpliwości,
h) uproszczonego trybu w nieskomplikowanych sprawach,

Ustawa została uchwalona przez Sejm i oczekuje na uchwałę Senatu oraz podpis Prezydenta; planowany termin wejścia w życie to 1 czerwca 2017 roku.