Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne


Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek i Partnerzy reprezentuje swoich klientów we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami o różnym charakterze, różnej lokalizacji i przeznaczeniu. Nasi prawnicy służą pomocą we wszystkich etapach - od analizy i zakupu po nieruchomości, poprzez cały proces inwestycji, aż po komercjalizację i eksploatację.


Zakres usług

 • analiza stanu prawnego

  W przypadku planów inwestycyjnych związanych z przebudową, budową obiektów lub inną formą zagospodarowania nieruchomości, bardzo istotne jest uwzględnienie stanu i potencjału prawnego nieruchomości, a w szczególności - zarzą-dzanie ryzykiem. Konieczne jest wzięcie pod uwagę wszelkich konsekwencji planowanej inwestycji na etapie budowy, oddawania do użytku i komercjalizacji. Wszechstronne przygotowani i doświadczeni prawnicy naszej Kancelarii dokonują wszechstronnej analizy stanu prawnego nieruchomości. Jej wnioski pozwalają na podjęcie optymalnej decyzji.

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają istotny wpływ na przyszłość objętnych nimi terenów - mogą sprzy-jać bądź blokować określone inwestycje. Doświadczenie pokazuje, że decyzje powstające na szczeblach samorządowych bezpośrednio przekładają się zarówno na rozwój gospodarczy objętych nimi terenów, ale również - na jakość życia i bez-pieczeństwo mieszkańców. Nierzadko na tym tle dochodzi do sporów między inwestorem a lokalną społecznością, w których profesjonalna pomoc prawna jest niezbędna. Naszych klientów reprezentujemy we wszelkich sprawach związanych z procedurą uchwalania planów.

 • zakup nieruchomości

  Transakcje na rynku nieruchomości zawsze wiążą się z dużym budżetem, często towarzyszą im też wieloletnie zobowiązania finansowe, wynikające z kredytowania zakupu. Dodatkowo w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele biznesowe, konieczne jest zagwarantowanie swobody wykorzystania nieruchomości zgodnie z intencjami nabywcy. Prawnicy naszej Kancelarii służą wszechstronną pomocą na etapie przygotowania i realizacji transakcji i zakupu nieruchomości, rekomen-dując optymalną formułę dla każdej ze specyficznych sytuacji klienta.

 • zmiana przeznaczenia gruntów

  Realizacja zaplanowanej biznesowo inwestycji musi być poprzedzona szeregiem ważnych czynności i procedur. Jedną z nich może być formalna zmiana przeznaczenia gruntu. Dzięki temu w konkretnym miejscu możliwe jest wzniesienie projekto-wanej budowli. Naszych klientów reprezentujemy na wszystkich etapach tej procedury.

 • uzyskiwanie warunków zabudowy

  W imieniu naszych klientów realizujemy procesy uzyskiwania warunków zabudowy - zgodnych z intencjami i planami właściciela nieruchomości. Specjalistycznego wsparcia udzielamy również w procedurach odwoławczych we wszystkich instancjach.

 • uzyskiwanie pozwoleń na budowę

  Uzyskiwania pozwolenia na budowę, zwłaszcza w przypadku złożonych inwestycji, jest skomplikowaną procedurą i wymaga spełnienia szeregu warunków. Dotyczy to w szczególności obiektów przemysłowych, komunikacyjnych, dużych obiektów handlowych. Wszędzie tam, gdzie charakter inwestycji może wpłynąć na otoczenie, należy się spodziewać wydłużenia pro-cesu uzyskiwania pozwolenia. Nasza Kancelaria wielokrotnie wspierała swoich klientów przy najbardziej prestiżowych inwestycjach.

 • umowy o roboty budowlane

  Wznoszenie nowych i przebudowy już istniejących obiektów, to nie tylko poważne przedsięwzięcia techniczne, ale również wymagające procesy biznesowe. I procesom tym mogą towarzyszyć różnego rodzaju ryzyka, które należy wziąć pod uwagę. Dobrze skonstruowana umowa o roboty budowlane w istotny sposób zabezpiecza inwestora zarówno pod względem finan-sowym, jakościowym jak i terminowym. Warto powierzyć jej stworzenie i nadzorowanie specjalistom.

 • obsługa kontraktów FIDIC

  Formuła kontraktów FIDIC bardzo precyzyjnie i skutecznie reguluje role i obowiązki stron na etapie realizacji inwestycji. Skomplikowane i obszerne, wielostronicowe umowy FIDIC o różnych typach, zależnych od rodzaju inwestycji, wymagają jednak kompetentnego przygotowania i uwzględnienia wszelkich aspektów realizowanego przedsięwzięcia. Prawnicy Adwokackiej Spółki Partnerskiej Grzybkowski, Guzek i Partnerzy wielokrotnie udzielali wsparcia przy tworzeniu umów FIDIC regulujących realizację najbardziej prestiżowych obiektów.

 • komercjalizacja nieruchomości

  W przypadku inwestowania w nieruchomości komercyjne bardzo istotne jest opracowanie optymalnych warunków sprze-daży lub najmu lokali oraz przygotowanie wzorów umów z nabywcami lub najemcami. Warunki te z jednej strony zabez-pieczają interesy inwestora, zapewniając mu zakładany zwrot z inwestycji, a z drugiej - dają odpowiednie gwarancje naj-mującym albo nabywcom. Nasza Kancelaria uczestniczyła w procesie komercjalizacji różnego rodzaju obiektów, w tym - najbardziej prestiżowych.

 • gwarancje bankowe

  Nasza Kancelaria świadczy usługę kompleksowej obsługi wszelkich spraw związanych z gwarancjami bankowymi. Jesteśmy przygotowani do reprezentowania każdej ze stron transakcji.

 • sumy zatrzymane

  Służymy wszechstronną pomocą w zakresie formułowania umów uwzględniających zabezpieczenia wykonania kontraktu w formie sum zatrzymanych. Jest to skuteczne narzędzie egzekwowania prawidłowej realizacji porozumień, zwłaszcza w przypadku robót budowlanych

 • służebności

  Są przypadki, w których właściciel nieruchomości musi - zgodnie z przepisami - udostępnić swój grunt na rzecz inwestycji o znaczeniu ogólnym. Profesjonalnego wsparcia prawnego może potrzebować zarówno właściciel nieruchomości, jak i instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji publicznej (droga, rurociąg itd.). Podmiot odpowiedzialny za przed-sięwzięcie może bowiem naruszyć prawa właściciela nieruchomości, z drugiej strony - ten sam właściciel może blokować realizację przedsięwzięcia.

 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości

  Skutkiem wieloletnich zaniedbań prawnych mogą być procesy o odszkodowanie za korzystanie z przejętych bezprawnie nieruchomości. W przypadku dużych obiektów w atrakcyjnych lokalizacjach i znaczącej wartości, w grę wchodzą nierzadko kwoty wielomilionowe. Nasza Kancelaria może reprezentować w takich sprawach zarówno właściceli odzyskanych nieru-chomości, domagających się odszkodowania, jak i instytucje wezwane do zapłaty takiego odszkodowania. Procedury odszkodowawcze bardzo często wiążą się ze sprawami reprywatyzacyjnymi.

 • dziedziczenie nieruchomości

  Wybór odpowiedniej formy przekazywania nieruchomości dzieciom i innym krewnym może mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia obciążeń podatkowych, a także innych kwestii formalnych. Wszechstronnie wspieramy naszych klientów zarówno w procedurach dziedziczenia nieruchomości o charakterze prywatnym, jak i biznesowym. Analizujemy wszelkie aspekty przejmowania takiego majątku, uwzględniając również formułę aktualnej eksploatacji, jak i plany przejmującego.

 • reprywatyzacja nieruchomości

  Procedura odzyskiwania przez dawnych właścicieli (bądź ich spadkobierców) nieprawnie przejętych nieruchomości zwykle jest skomplikowana, wymaga gruntownej analizy i szeregu czynności. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie zdobyte w wielu sprawach dotyczących domów, gruntów, obiektów przemysłowych i handlowych, budynków zabytkowych. Specjaliści Kancelarii Adwokackiej Grzybkowski, Guzek i Partnerzy służą również pomocą podczas negocjacji i uzgodnień z dotych-czasowymi użytkownikami obiektów.

 • reprezentacja w sprawach spółdzielczych

  Sprawy związane ze spółdzielczością mieszkaniową dotyczą milionów Polaków. Nasza Kancelaria reprezentuje swoich kli-entów we wszelkich sprawach związanych z eksploatacją, zmianami właścielskimi, a także członkostwem w spółdzielniach mieszkaniowych. Dotyczy to również sytuacji naruszeń prawa spółdzielczego i nieprawidłowości w działaniu spółdzielni mieszkaniowych - na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski.

Szukasz prawnika dla swojej firmy?

Napisz do nas lub zadzwoń 61 852 62 77

Przykładowe pisma tej specjalizacji - z praktyki naszej Kancelarii:

więcej przykładów - kliknij

Kancelaria prawnicza / adwokacka - nawigacja