Prawo pracy


Zagadnienia wchodzące w zakres prawa pracy są istotnym elementem wpływającym na sprawność działania przedsiębiorstwa. Dobra polityka personalna to nie tylko zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami ogólnymi, ale również optymalne umowy z pracownikami. W każdym z przypadków do osiągnięcia odpowiedniego efektu niezbędne jest kompetentne wsparcie prawne. Nasza Kancelaria służy pomocą zarówno pracodawcom, jak i pracownikom - w przypadkach indywidualnych oraz sporach zbiorowych.

Znając punkt widzenia obu stron, doskonale wiemy, jak prawo pracy może wpływać na działania podejmowane przez pracowników oraz pracodawców. Bogata wiedza oraz wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów pozwala na świadczenie szerokiego wachlarza usług. Niezależnie od tego, czy chodzi o odpowiednie przygotowanie umów z pracownikami, czy rozwiązywanie sporów z ZUS-em, możesz liczyć na nasze wsparcie.

Warto zaznaczyć, że wszelkie dokumenty sporządzane w ramach przepisów nakreślonych przez prawo pracy powinny być dokładnie przemyślane. Dzięki temu, ryzyko związane z ewentualnymi sporami ulega znacznemu zmniejszeniu. Zobacz, jak przedstawia się aktualna oferta naszej kancelarii i wybierz usługę dopasowaną do swoich potrzeb. Nasze propozycje dedykujemy pracownikom i pracodawcom z miasta Poznań. Zapraszamy do współpracy.


Zakres usług

 • umowy z pracownikami

  Nasi prawnicy dbają o odpowiednie przygotowanie wzorów umów regulujących wzajemne obowiązki pracownika i praco-dawcy. Umowy takie uwzględniają specyfikę danego zakładu pracy oraz lokalne uwarunkowania, oczywiście zachowując pełną zgodność z przepisami prawa pracy. Dzięki kompetentnej modyfikacji uniwersalnych wzorców umów można uzyskać większą skuteczność w konkretnej sytuacji.

 • regulaminy pracy i wynagrodzenia

  Wewnętrzne regulacje dotyczące obowiązków i praw pracowników oraz kwestii związanych z wynagrodzeniem za pracę, są istotnym elementem organizacji. Specjaliści z naszej Kancelarii udzielają kompleksowego wsparcia na etapie tworzenia takich dokumentów oraz w sprawach związanych z ewentualnymi ich naruszeniami.

 • ubezpieczenia społeczne

  Doświadczenie i doskonała orientacja w aktualnych przepisach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych, pozwala nam wspierać naszych klientów we wszystkich sprawach dotyczących tego zagadnienia. Dotyczy to rów-nież przypadków reprezentowania pracowników poszkodowanych na skutek błędów proceduralnych - przez pracodawcę bądź Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • BHP

  Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy składają się na jeden z najważniejszych katalogów uregulowań porządkujących działanie nowoczesnej firmy. Wspieramy naszych klientów przy tworzeniu polityki i procedur BHP, reprezentujemy ich w przypadkach naruszeń przepisów ogólnych bądź regulaminów wewnętrznych, występujemy w ich imieniu w sprawach dotyczących wypadków przy pracy.

 • rady pracownicze i związki zawodowe

  Organa reprezentujące pracowników - rady pracownicze i związki zawodowe - mają duży wpływ nie tylko na warunki pracy w firmie. W wielu przypadkach mają istotny głos w sprawach związanych z rozwojem albo zmianami w przedsiębiorstwie. Nasi prawnicy dbają o zachowanie kompromisu między prawem pracowników do zrzeszania się i współdecydowania o wspól-nych sprawach a prawem przedsiębiorstwa do podejmowania autonomicznych decyzji.

 • sprawy związane ze zwolnieniami grupowymi

  Zwolnienia grupowe są trudnym momentem w historii każdego przedsiębiorstwa. Pracownicy naszej Kancelarii repre-zentując klientów analizują sytuację i pomagają w przeprowadzeniu tej procedury - w zgodzie z przepisami prawa oraz w partnerskiej atmosferze. Wspierają zarząd przedsiębiorstwa w kontaktach z instytucjami publicznymi (np. urzędem pracy), a jednocześnie pomagają w wypracowaniu metod pomocy dla zwalnianych pracowników.

 • reprezentacja w sprawach przed sądem pracy

  Nasza Kancelaria przed sądem pracy reprezentuje przedsiębiorców lub pracowników. Dysponujemy również doświad-czeniem upoważniającym do występowania w imieniu całych grup interesariuszy.

 • reprezentacja w sporach z ZUS

  Składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowią dla polskich przedsiębiorców bardzo duże obciążenie. Nic dziwnego, że na tym tle często dochodzi do sporów, a kwoty będące przedmiotem sporu są bardzo wysokie. Nasi prawnicy dbają o to, by obciążenia te w najmniejszym stopniu wpływały na kondycję firmy. Kancelaria Grzybkowski, Guzek i Partnerzy reprezentuje swoich klientów zarówno w bezpośrednich kontaktach z ZUS, jak i w trakcie ewentualnych sporów w sądzie.

 • reprezentacja wobec Państwowej Inspekcji Pracy

  Państwowa Inspekcja Pracy dysponuje narzędziami pozwalającymi na dyscyplinowanie przedsiębiorców - dla dobra pra-cowników. Narzędzia te mogą jednak służyć represjom. Specjaliści naszej Kancelarii reprezentując klientów dążą do zminimalizowania niekorzystnych skutków kontaktów z PIP.

Szukasz prawnika dla swojej firmy?

Napisz do nas lub zadzwoń 61 852 62 77

Przykładowe pisma tej specjalizacji - z praktyki naszej Kancelarii:

więcej przykładów - kliknij

Kancelaria prawnicza / adwokacka - nawigacja