Prawo pracy


Zagadnienia wchodzące w zakres prawa pracy są istotnym elementem wpływającym na sprawność działania przedsiębiorstwa. Dobra polityka personalna to nie tylko zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami ogólnymi, ale również optymalne umowy z pracownikami. W każdym z przypadków do osiągnięcia odpowieniego efektu niezbędne jest kompetentne wsparcie prawne. Nasz Kancelaria służy pomocą zarówno pracodawcom, jak i pracownikom - w przypadkach indywidualnych oraz sporach zbiorowych.


Zakres usług

 • umowy z pracownikami

  Nasi prawnicy dbają o odpowiednie przygotowanie wzorów umów regulujących wzajemne obowiązki pracownika i praco-dawcy. Umowy takie uwzględniają specyfikę danego zakładu pracy oraz lokalne uwarunkowania, oczywiście zachowując pełną zgodność z przepisami prawa pracy. Dzięki kompetentnej modyfikacji uniwersalnych wzorców umów można uzyskać większą skuteczność w konkretnej sytuacji.

 • regulaminy pracy i wynagrodzenia

  Wewnętrzne regulacje dotyczące obowiązków i praw pracowników oraz kwestii związanych z wynagrodzeniem za pracę, są istotnym elementem organizacji. Specjaliści z naszej Kancelarii udzielają kompleksowego wsparcia na etapie tworzenia takich dokumentów oraz w sprawach związanych z ewentualnymi ich naruszeniami.

 • ubezpieczenia społeczne

  Doświadczenie i doskonała orientacja w aktualnych przepisach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych, pozwala nam wspierać naszych klientów we wszystkich sprawach dotyczących tego zagadnienia. Dotyczy to rów-nież przypadków reprezentowania pracowników poszkodowanych na skutek błędów proceduralnych - przez pracodawcę bądź Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • BHP

  Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy składają się na jeden z najważniejszych katalogów uregulowań porządkujących działanie nowoczesnej firmy. Wspieramy naszych klientów przy tworzeniu polityki i procedur BHP, reprezentujemy ich w przypadkach naruszeń przepisów ogólnych bądź regulaminów wewnętrznych, występujemy w ich imieniu w sprawach dotyczących wypadków przy pracy.

 • rady pracownicze i związki zawodowe

  Organa reprezentujące pracowników - rady pracownicze i związki zawodowe - mają duży wpływ nie tylko na warunki pracy w firmie. W wielu przypadkach mają istotny głos w sprawach związanych z rozwojem albo zmianami w przedsiębiorstwie. Nasi prawnicy dbają o zachowanie kompromisu między prawem pracowników do zrzeszania się i współdecydowania o wspól-nych sprawach a prawem przedsiębiorstwa do podejmowania autonomicznych decyzji.

 • sprawy związane ze zwolnieniami grupowymi

  Zwolnienia grupowe są trudnym momentem w historii każdego przedsiębiorstwa. Pracownicy naszej Kancelarii repre-zentując klientów analizują sytuację i pomagają w przeprowadzeniu tej procedury - w zgodzie z przepisami prawa oraz w partnerskiej atmosferze. Wspierają zarząd przedsiębiorstwa w kontaktach z instytucjami publicznymi (np. urzędem pracy), a jednocześnie pomagają w wypracowaniu metod pomocy dla zwalnianych pracowników.

 • reprezentacja w sprawach przed sądem pracy

  Nasza Kancelaria przed sądem pracy reprezentuje przedsiębiorców lub pracowników. Dysponujemy również doświad-czeniem upoważniającym do występowania w imieniu całych grup interesariuszy.

 • reprezentacja w sporach z ZUS

  Składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowią dla polskich przedsiębiorców bardzo duże obciążenie. Nic dziwnego, że na tym tle często dochodzi do sporów, a kwoty będące przedmiotem sporu są bardzo wysokie. Nasi prawnicy dbają o to, by obciążenia te w najmniejszym stopniu wpływały na kondycję firmy. Kancelaria Grzybkowski Guzek Jackowski reprezentuje swoich klientów zarówno w bezpośrednich kontaktach z ZUS, jak i w trakcie ewentualnych sporów w sądzie.

 • reprezentacja wobec Państwowej Inspekcji Pracy

  Państwowa Inspekcja Pracy dysponuje narzędziami pozwalającymi na dyscyplinowanie przedsiębiorców - dla dobra pra-cowników. Narzędzia te mogą jednak służyć represjom. Specjaliści naszej Kancelarii reprezentując klientów dążą do zminimalizowania niekorzystnych skutków kontaktów z PIP.

Szukasz prawnika dla swojej firmy?

Napisz do nas lub zadzwoń 61 852 62 77

Przykładowe pisma tej specjalizacji - z praktyki naszej Kancelarii:

więcej przykładów - kliknij