Bank wiedzy:

Grupa VAT – nowa propozycja Ministerstwa Finansów

Najnowszy projekt autorstwa Ministerstwa Finansów przewiduje możliwość utworzenia przez powiązanych podatników organizacji, która będzie mogła uzyskać status podatnika podatku VAT.

Propozycja przewiduje, że tzw. grupę VAT utworzyć będą mogli podatnicy wchodzący w skład podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że dla uzyskania statusu grupy VAT konieczne będzie uzyskanie statusu podatkowej grupy kapitałowej będącej podatnikiem podatku CIT. Przypominamy, że podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogą tworzyć wyłącznie spółki z o.o. lub spółki akcyjne z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli:

a) przeciętny kapitał zakładowy każdej ze spółek jest nie niższy niż 500.000 złotych,
b) spółka dominująca posiada bezpośredni udział w kapitale pozostałych spółek wynoszący 75%,
c) spółki zależnie nie posiadają udziału w kapitale innych spółek z grupy,
d) spółki nie posiadają zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Ponadto utworzenie podatkowej grupy kapitałowej wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego umowy podlegającej rejestracji w urzędzie skarbowym. Po utworzeniu grupy spółki wchodzące w jej składa nie mogą korzystać ze zwolnień strefowych (działalność w specjalnej strefie ekonomicznej lub decyzja o wsparciu z ustawy o wspieraniu nowych inwestycji). Grupa musi też spełnić wymóg udziału dochodów w przychodach wynoszący co najmniej 2%.

Proponowany nowy art. 15a ustawy o VAT zawiera jednak dodatkowe warunki utworzenia grupy VAT. Mowa w nim o ścisłych powiązaniach finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych. Powiązanie finansowe zbliżone jest do wymogu udziału spółki dominującej w kapitale spółek zależnych, przewidzianego na gruncie CIT. W grupie VAT udział ten również wynosić miałby 75%. Powiązanie ekonomiczne miałoby polegać na prowadzeniu przez członków grupy działalności o takim samym charakterze lub rodzajów działalności uzupełniających się nawzajem. Z kolei powiązanie organizacyjne sprowadzałoby się do istnienia wspólnego kierownictwa lub istnienia porozumienia co do działań członków grupy.

Utworzenie grupy miałoby wymagać zawarcia pisemnej umowy wskazującej:

  • nazwę grupy (z obowiązkowym oznaczeniem dodatkowym „Grupa VAT” lub „GV”),
  • członków grupy wraz z ich kapitałami zakładowymi,
  • przedstawiciela grupy,
  • akcjonariuszy członków grupy posiadających co najmniej 5% udziałów w ich kapitale,
  • czas trwania umowy, który odpowiadać musi terminowi na jaki zawarto umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu CIT.

Umowa miałaby być obowiązkowym załącznikiem do zgłoszenia rejestracyjnego VAT składanego przez grupę. Właściwym ma być urząd skarbowy właściwy dla podatkowej grupy kapitałowej w sprawach opodatkowania podatkiem CIT.

Przedstawiciel grupy VAT byłby zobowiązany do wykonywania w jej imieniu obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług, w tym do składania deklaracji. Za zobowiązania w podatku VAT odpowiadać jednak mają solidarnie wszyscy członkowie grupy.

Najważniejszą konsekwencją utworzenia grupy VAT byłoby rozliczanie czynności wewnątrz grupy. Mianowicie dostawy towarów i świadczenia usług w ramach grupy nie podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT. Transakcje te nie podlegałyby także mechanizmowi podzielonej płatności. Skutki w podatku VAT wywoływałyby tylko czynności pomiędzy grupą a podmiotem niebędącym jej członkiem. Wewnętrzne transakcje miałyby jedynie podlegać uproszczonej ewidencji elektronicznej przedkładanej organom podatkowym tylko na żądanie.

Do dnia 7 czerwca 2021 roku w Ministerstwie Finansów prowadzone będą konsultacje w sprawie proponowanej zmiany[1] . Nie przybrały one jeszcze kształtu projektu ustawy publikowanego przez Rządowe Centrum Legislacji.


opracował: Adam Rajewski
adwokat, doradca podatkowy

Przypisy:

[1] https://www.gov.pl/web/finanse/grupy-vat-w-prekonsultacjach