Bank wiedzy:

Nowy plik JPK_VAT od 1 października 2020 roku

Od dawna zapowiadana likwidacja deklaracji VAT i zastąpienie jej nowym plikiem JPK miała wedle zapowiedzi uprościć raportowanie w podatku VAT. Tymczasem treść nowej informacji składanej do urzędu skarbowego budzi szereg wątpliwości i problemów praktycznych.

Od dawna zapowiadana likwidacja deklaracji VAT i zastąpienie jej nowym plikiem JPK miała wedle zapowiedzi uprościć raportowanie w podatku VAT. Tymczasem treść nowej informacji składanej do urzędu skarbowego budzi szereg wątpliwości i problemów praktycznych.

Przypomnijmy, że 1 października 2020 roku w życie wchodzi dodany do art. 99 ustawy o VAT nowy ustęp 11c, zgodnie z którym deklaracje są składane zgodnie z wzorem, który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, a zatem ewidencję sprzedaży i zakupów. Również tego dnia w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji I Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług1. To właśnie jego treść wzbudza emocje wśród podatników, a także podmiotów prowadzących dla nich księgi podatkowe. Technicznie nie znika z ustawy przepis zobowiązujący do składania deklaracji. Nowa treść ustawy, regulująca składanie deklaracji, odsyła do przepisów o pliku JPK. Staje się on zarówno dotychczasowym, wysyłanym co miesiąc plikiem z ewidencją VAT, jak i deklaracją. Ilekroć zatem ustawa stanowić będzie o deklaracji, po 30 września 2020 roku rozumieć przez to będziemy nowy plik JPK_VAT.

W praktyce zatem zmiana polega na likwidacji dotychczasowych deklaracji miesięcznych i kwartalnych VAT i zastąpieniu ich plikiem JPK_VAT o nowej, rozszerzonej treści. Treść ta nie jest jednak zbudowana wyłącznie poprzez przeniesienie do pliku JPK_VAT informacji, które dotychczas zawarte były w deklaracjach VAT. Z treści przywołanego wyżej rozporządzenia wynika bowiem, że treść pliku rozszerzona będzie o informacje, których dotychczas nie było zarówno w deklaracji, jak i pliku JPK.

Nowa treść pliku JPK_VAT

Kluczowa jest treść § 10 rozporządzenia. Przewiduje ona oznaczanie nowymi, nieznanymi wcześniej kodami poszczególnych, wskazanych w nim dostaw i usług. Zgodnie z rozporządzeniem ewidencja (sprzedaży i zakupów, a w praktyce także deklaracja) zawierać będzie także oznaczenia dotyczące:
1) Dostawy:
a) napojów alkoholowych – kod 01,
b) towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT – kod 022
c) oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99,
z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją – kod 03,
d) wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – kod 04,
e) odpadów określonych w poz. 79-91 załącznika 15 do ustawy o VAT – kod 053
f) urządzeń elektronicznych oraz ich części wymienionych w poz. 7-9, 59-63, 65-66, 69 i 94-96 załącznika 15 do ustawy o VAT – kod 064
g) pojazdów samochodowych oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 – kod 07,
h) metali szlachetnych oraz nieszlachetnych określonych w poz. 1-3 załącznika 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika 15 do ustawy – kod 085
i) leków oraz wyrobów medycznych – kod 09,
j) budynków, budowli i gruntów – kod 10,

2) świadczenia usług:
a) w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – kod 11,
b) o charakterze niematerialnym: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – kod 12,
c) transportowych i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol EX49,4 (transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami), EX52.1 (magazynowanie i przechowywanie towarów) – kod 13.

Ilekroć ustawa o VAT posługuje się skrótem EX należy przez to rozumieć zakres wyrobów i usług węższy niż podany w określonym grupowaniu PKWiU lub CN. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika m.in.:
* dla kodu 10 oznaczenie należy stosować do: leasingu finansowego a także dostawy użytkowania wieczystego. Oznaczeniu kodem GTU nie podlegają usługi budowlane,
* definicji usług niematerialnych nie zawarto w ustawie o VAT. Pomocne mogą być w tym zakresie oznaczenia klasyfikacji PKWiU,
* oznaczeniu kodem 13 nie podlegają dostawy towarów, których cenotwórczym elementem jest koszt transportu.

Informacje powyższe znalazły się na stronie podatki.gov.pl6

Warto skorzystać z tego źródła informacji zawierającego odpowiedzi na szczegółowe, techniczne pytania podatników.

Wskazane wyżej kody 01-13, oznaczające poszczególne towary lub usługi, nie są jedynymi nowymi oznaczeniami jakie zawierać będzie ewidencja VAT od 1 października 2020 roku. Kolejne nowe kody § 10 ust. 4 rozporządzenia wymienia odnosząc się do rodzajów transakcji. Zgodnie z tym przepisem ewidencja będzie zawierać także oznaczenia dotyczące:
1) dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowych na terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT – kod SW,
2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT – kod EE (usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami),
3) istniejących powiązań, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT – kod TP (przepis ten odsyła do art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Wymienione tam powiązania polegają na wywieraniu znaczącego wpływu na inny podmiot, przy czym przez znaczący wpływ rozumie się posiadanie co najmniej 25% udziałów lub głosów, faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych lub relacji małżeńskiej, pokrewieństwa lub powinowactwa do II stopnia),
4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez drugiego podatnika w procedurze uproszczonej – kod TT_WNT,
5) dostawy towarów poza terytorium kraju przez drugiego podatnika w procedurze uproszczonej – kod TT_D,
6) usług turystyki w procedurze marży – kod MR_T,
7) dostawy towarów używanych, dzieł sztuki i antyków w procedurze marży – kod MR_UZ,
8) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów po ich imporcie w procedurze celnej 42 – kod I_42,
9) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów po ich imporcie w procedurze celnej 63 – kod I_63,
10) transferu bonu jednego przeznaczenia przez podatnika we własnym imieniu – kod B_SPV,
11) dostawy towarów lub świadczenia usług objętych bonem jednego przeznaczenia na rzecz jego emitenta – kod B_SPV_DOSTAWA,
12) usług pośrednictwa i innych dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia – kod B_MPV_PROWIZJA,
13) transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności – kod MPP.

Na tle powyższych oznaczeń najczęściej pojawiającym się pytaniem jest to o obowiązek oznaczania faktur sprzedaży powyższymi kodami. Podkreślenia wymaga, że treść art. 106e ustawy o VAT zawierającego obligatoryjne elementy faktury nie ulega zmianie po 30 września 2020 roku. Nie ma zatem ustawowego obowiązku oznaczania faktur kodami wynikającymi z treści nowego pliku JPK_VAT. Potwierdziło to także Ministerstwo Finansów7.

Pomimo braku ustawowego obowiązku liczne są głosy wskazujące na zasadność oznaczania faktur nowymi kodami. Pogląd ten wyrażany jest m.in. przez przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe. Jako podmioty zajmujące się jedynie ewidencją dokumentów księgowych nie mają one wiedzy o szczegółowym zakresie transakcji udokumentowanej fakturą. W razie ogólnikowego opisu towarów lub usług prawidłowe ujęcie faktury w ewidencji może nastręczać trudności. Potencjalne błędy są o tyle istotne, że w razie dokonania błędu w ewidencji naczelnik urzędu skarbowego wzywa do jego usunięcia w terminie 14 dni. W razie braku wykonania wezwania lub wykonania go po terminie, organ może nałożyć karę w wysokości 500 złotych za każdy błąd (art. 109 ust. 3b-3k ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 roku). Karą pieniężną obciążony zostanie podatnik a nie podmiot prowadzący księgi rachunkowe, na co wprost wskazuje art. 109 ust. 3h ustawy o VAT. Tym samym w interesie samych podatników jest, aby ich faktury sprzedaży zostały prawidłowo ujęte w ewidencji VAT sprzedaży przez podmiot prowadzący ich księgi rachunkowe. Wypada także wspomnieć, że art. 106e ustawy o VAT przewiduje jedynie minimalną, obowiązkową treść faktury. Wskazanie kodu wynikającego z nowego pliku JPK nie będzie stanowiło jakiegokolwiek uchybienia przepisom regulującym wystawianie faktur. W wielu przypadkach opatrzenie faktury tym kodem znacznie ułatwi funkcjonowanie służb księgowych, a samych podatników uchroni przed koniecznością składania wyjaśnień naczelnikowi urzędu skarbowego.

Problematyczne może okazać się także ewidencjonowanie faktur zakupu. Należy pamiętać, że w razie otrzymania faktury dokumentującej zakup towarów lub usług widniejący w jej treści kod nie wiąże nabywcy. Jeżeli sprzedawca popełni błąd w oznaczeniu faktury odpowiednim kodem, to jego powtórzenie przez nabywcę również może zakończyć się wezwaniem do korekty i ewentualną karą za brak wykonania wezwania. Nabywca musi zatem samodzielnie ocenić czy rodzaj towarów i usług bądź charakter transakcji wymaga opatrzenia faktury zakupu specjalnym kodem w ewidencji VAT.

Przykładem praktycznego problemu jest oznaczanie faktur adnotacją „Mechanizm podzielonej płatności”. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT obowiązującym od 1 listopada 2019 roku, zamieszczenie tej adnotacji jest obowiązkowe, jeżeli należność ogółem stanowi 15.000 złotych, a faktura dokumentuje świadczenie z załącznika 15 do ustawy o VAT. Na gruncie przepisów o mechanizmie podzielonej płatności uchybienie temu obowiązkowi nie chroni nabywcy opłacającego fakturę przed sankcją za pominięcie mechanizmu, jeżeli był on obowiązkowy. Podobnie rzecz przedstawia się z oznaczaniem faktur kodem MPP w ewidencji. Jeżeli faktura podlegała obowiązkowemu mechanizmowi, to pomimo braku takiej adnotacji nabywca musi zastosować mechanizm podzielonej płatności, a od 1 października księgowaniu tej faktury musi towarzyszyć oznaczenie kodem MPP. Inaczej niż dotychczas przedstawia się jednak problem oznaczenia kodem MPP faktur, które nie podlegają obowiązkowemu mechanizmowi. Na gruncie przepisów obowiązujących od 1 listopada 2019 roku oznaczenie zwrotem „Mechanizm podzielonej płatności” faktury, która temu obowiązkowi nie podlegała nie stanowiło uchybienia, co potwierdzało Ministerstwo Finansów w swoich objaśnieniach8

Pogląd ten jest nadal aktualny na gruncie przepisów o mechanizmie podzielonej płatności. Nie ma on jednak zastosowania do obowiązujących od 1 października przepisów o nowym pliku JPK. W ewidencji kodem MPP należy oznaczyć te faktury, które podlegają obowiązkowo mechanizmowi podzielonej płatności. Jeżeli faktura zawiera adnotację „Mechanizm podzielonej płatności”, która w myśl art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT nie jest obowiązkowa, to opatrzenie jej kodem MPP w ewidencji stanowić będzie błąd. Dlatego też przedsiębiorcy otrzymujący faktury dokumentujące zakup nie mogą bezkrytycznie kierować się adnotacjami lub kodami umieszczonymi w treści faktury.

Nowe zasady raportowania podatku VAT obowiązujące od 1 października nakładają nowe obowiązki zarówno na przedsiębiorców, jak i podmioty prowadzące ich księgi rachunkowe. Pomimo braku takiego obowiązku warto rozważyć opatrywanie swoich faktur sprzedaży odpowiednim kodem, a jednocześnie ostrożnie podchodzić do treści faktur zakupu.

Przypisy:

1 Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 198, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1988.

2 Przepis ten zawiera listę następujących towarów:
1) benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
2) benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
3) gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
4) olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
6) paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
7) paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
8) pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
9) paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
10) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123 i 1210);
11) pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

3 Według PKWiU:
38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
38.11.51.0 Odpady szklane
38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
38.32.2 Surowce wtórne metalowe
38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy.

4 Według PKWiU:
ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch
ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory
26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD)
ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD
ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów
26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD
ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD
ex 59.11.23.0 Pozostałe fdmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD

5 Pozycje 1-3 załącznika 12 do ustawy według nomenklatury scalonej CN:
Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie towary objęte CN:
- ex 7106 - Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:
1) proszek srebra,
2) srebro techniczne czyste,
3) srebro o wysokiej czystości,
4) stopy srebra,
5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;
- ex 7108 - Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:
1) proszek złota,
2) złoto technicznie czyste,
3) złoto o wysokiej czystości,
4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
5) stopy złota;
- ex 7110 - Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:
1) proszek platyny,
2) proszek palladu,
3) proszek irydu,
4) proszek rodu,
5) platyna technicznie czysta,
6) pallad technicznie czysty,
7) iryd technicznie czysty,
8) rod technicznie czysty,
9) platyna o wysokiej czystości,
10) pallad o wysokiej czystości,
11) iryd o wysokiej czystości,
12) rod o wysokiej czystości,
13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
14) stopy platyny,
15) stopy palladu,
16) stopy irydu;
- ex 7112 - Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych - wyłącznie:
1) złom złota,
2) odpady srebra,
3) złom srebra,
4) złom platyny,
5) złom palladu,
6) złom irydu;
- 7113 - Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;
- ex 7114 - Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym - z wyłączeniem:
1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
2) wyrobów kultu religijnego;
- 7118 - Monety
2 ex 9602 Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny - wyłącznie wyroby z bursztynu
3 ex 9706 00 00 Antyki o wieku przekraczającym 100 lat - wyłącznie biżuteria artystyczna
Pozycje 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika 15 do ustawy
24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powle-kane lub pokrywane
24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

6 https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/

7 https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/

8 https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-23-grudnia-2019-r-w-sprawie-mechanizmu-podzielonej-platnosci