Bank wiedzy:

Pakiet SLIMVAT2 już w Sejmie

Złożony w dniu 1 czerwca 2021 roku w Sejmie[1] projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT przewiduje szereg zmian mających uprościć rozliczanie podatku.

Jako pierwsze w kolejności projekt wymienia zmiany w korygowaniu podstawy opodatkowania przez importerów. Korekta miałaby być dokonywana bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Ponadto odliczenie podatku bezpośrednio w deklaracji będzie możliwe w okresie 4 miesięcy liczonych od miesiąca następującego po miesiącu importu.

Zmiany dotkną także procedurę rezygnacji ze zwolnienia z podatku dostawy budynków lub budowli. Obecnie szereg takich dostaw podlega zwolnieniu z uwagi na ich dokonanie już po tzw. pierwszym zasiedleniu (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT). Strony takich transakcji są jednak często zainteresowane skorzystaniem z przewidzianej w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT możliwości rezygnacji z tego zwolnienia i wybrania opodatkowania dostawy. W szczególności taka rezygnacja może być korzystna dla nabywcy, dla którego bardziej opłacalne bywa uiszczenie ceny wyższej o VAT
z możliwością jego odliczenia zamiast ponoszenie podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2%. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 4 lit. b) tiret 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych kupujący musi ponieść ciężar podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Obecnie rezygnacja ze zwolnienia i wybór opodatkowania podatkiem VAT wymaga złożenia przez obie strony transakcji informacji do urzędu skarbowego przed dniem dokonania dostawy. Ten sposób rezygnacji pozostanie w ustawie. Alternatywą ma być jednak możliwość złożenia oświadczenia o rezygnacji w akcie notarialnym zawieranym w związku z dostawą.

Wydłużeniu ma ulec termin na zgłoszenie informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej. Obecnie zgłoszenia takiego należy dokonać
w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tymi pojazdami. Projekt proponuje wydłużenie terminu do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono po raz pierwszy taki wydatek.

W przepisach o uldze za złe długi zniknąć ma wymóg, aby dostawa była dokonana na rzecz podatnika niebędącego w trakcie upadłości lub restrukturyzacji. Nowością ma być też możliwość skorzystania z ulgi w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu innego niż czynny podatnik VAT. Będzie to jednak związane z koniecznością spełnienia określonych warunków (uzyskanie wyroku i wszczęcie egzekucji lub wpisanie do rejestru długów, lub ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika).

Na chwilę obecną na stronach Sejmu RP brak jest informacji czy projekt odbędzie pierwsze czytanie na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na dzień 15 czerwca 2021 roku. Projekt przewiduje wejście nowelizacji w życie z dniem 1 października 2021 roku.


opracował: Adam Rajewski
adwokat, doradca podatkowy

Przypisy:

[1] https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6DA1A6D41959832BC12586E7003260FC