Bank wiedzy:

Zaliczka dla komplementariusza - bez podatku

W ostatnim czasie Wojewódzkie Sądy Administracyjne wydały szereg orzeczeń wskazujących na fakt, iż wypłata komplementariuszowi spółki komandytowej zaliczki na poczet zysku w trakcie roku nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 13 lipca 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 792/21 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 31 lipca 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 881/21 uznały, iż wypłata w trakcie trwania roku podatkowego zaliczek na poczet zysku komplementariuszom spółki komandytowej nie rodzi konieczności zapłaty zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Wskazane sądy stanęły na stanowisku, iż dopiero po zakończeniu roku podatkowego możliwe jest obliczenia rzeczywistej wysokości podatku należnego od komplementariuszy z tytułu uzyskiwanych przez nich dochodów z tytułu udziału w zyskach takiej spółki, co ma związek z możliwością odliczania przez komplementariuszy części podatku zapłaconego przez spółkę jako podatnika CIT.

Organy podatkowe w przedmiotowych sprawach stały na stanowisku, iż wypłata takiej zaliczki rodzi konieczność poboru podatku przez spółkę już w momencie wypłaty zaliczki, a w przypadku, gdy po zakończeniu roku dany komplementariusz wykaże nadpłatę podatku, może ubiegać się o jej zwrot zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej.

Stanowisko organów podatkowych było powszechnie krytykowane nie tylko ze względu na sprzeczność z regulacjami ustawy o CIT, ale również ze względu na swój „nieżyciowy” charakter, który prowadził do zaaprobowania zjawiska „kredytowania” organów podatkowych przez podatników.

Wskazane orzeczenia nie są prawomocne i do czasu rozstrzygnięcia wskazanej kwestii jednoznacznie (np. w drodze uchwały NSA) nie należy się spodziewać zmiany stanowiska organów podatkowych w tej kwestii.

Opracował:

Robert Rudnicki
radca prawny, doradca podatkowy (numer wpisu 13621)