Bank wiedzy:

Zmiany w jednolitym pliku kontrolnym

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przewiduje uproszczenia w stosunku do zasad obowiązujących od 1 października 2020 roku[1].

Najistotniejsze może być dla podatników zrezygnowanie z wymogu oznaczania symbolem MPP transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności. Wymóg ten, obowiązujący od października 2020 roku, bywał dla podatników uciążliwy. Oznaczeniu symbolem MPP podlegały w ewidencji transakcje także wówczas, gdy wbrew ustawie sprzedawca nie oznaczył na fakturze, że podlega ona obowiązkowemu opłaceniu mechanizmem podzielonej płatności. Pomimo takiego uchybienia sprzedawcy nabywca nie tylko odpowiadał za zapłacenie takiej faktury z użyciem mechanizmu, ale także za oznaczenie jej symbolem MPP w ewidencji. Ponadto zgodnie z obecnym rozporządzeniem uchybieniem jest także oznaczenie symbolem MPP faktury, którą sprzedawca opatrzył zwrotem „mechanizm podzielonej płatności” mimo braku takiego obowiązku. Warto też przypomnieć, że w objaśnieniach podatkowych wydanych w grudniu 2019 roku Ministerstwo Finansów nie dostrzegało problemu w opatrywaniu zwrotem „mechanizm podzielonej płatności” także tych faktur, które nie podlegały mu obowiązkowo. Tę zmianę należy ocenić pozytywnie jako zmniejszającą obciążenia administracyjne podatników. Zmniejsza się także ryzyko popełnienia błędu, którego brak usunięcia na wezwanie urzędu skarbowego podlega karze administracyjnej w kwocie 500,00 złotych.

Nowym obowiązkiem będzie za to wskazywanie pliku JPK terminów płatności w razie planowanego skorzystania z ulgi na złe długi. W założeniu ma to umożliwić weryfikację nieściągalności wierzytelności bez konieczności prowadzenia czynności sprawdzających.

Przy usługach niematerialnych oznaczanych kodem GTU_12 mają się pojawić odpowiadające im symbole PKWIU2015. Oznaczeniu mają podlegać dodatkowo usługi audytu finansowego.

Zmiany miałyby objąć rozliczenie za lipiec 2021 roku, a zatem miesiąc czerwiec podlegałby rozliczeniu na dotychczasowych zasadach.


opracował: Adam Rajewski
adwokat, doradca podatkowy

Przypisy:
[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344751/katalog/12772918#12772918